موفقیت فعالیت‌ها و برنامه‌های تبیینی و تربیتی منوط به مشارکت فراگیر و هم‌افزایی معلمان است/ضرورت توجه ویژه به آموزش‌های تربیتی در فعالیت‌ها و برنامه‌های پایگاه‌های اوقات فراغت در سطح استان خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در گردهمایی مدیران و مربیان طرح حسنی عنوان کرد:

موفقیت فعالیت‌ها و برنامه‌های تبیینی و تربیتی منوط به مشارکت فراگیر و هم‌افزایی معلمان است/ضرورت توجه ویژه به آموزش‌های تربیتی در فعالیت‌ها و برنامه‌های پایگاه‌های اوقات فراغت در سطح استان خوزستان

حمیدی نژاد: می بایست بستر لازم برای نقش آفرینی هر چه بیشتر و بهتر این قشر در فعالیت های اثربخش تربیتی فراهم آورد.