سالروز آزادسازی سوسنگرد

سالروز آزادسازی سوسنگرد

آزادسازی سوسنگرد بعنوان یکی از نقاط کلیدی و حساس منطقه خوزستان ، مانع از تحقق هدف شوم دشمن در دستیابی به اهواز و در نهایت اشغال خوزستان شد.