پایان فرایند مصاحبه متقاضیان«پست مدیریت» مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز
مدیر آموزش وپرورش ناحیه 3 اهواز خبر داد:

پایان فرایند مصاحبه متقاضیان«پست مدیریت» مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز

حسین بهمئی در مورد چگونگی انجام مصاحبه اظهار کرد: ویژگی های شخصیتی و روانشناختی، مهارت های تخصصی و فنی آشنایی با آیین نامه ها و مقررات، مدیریت و برنامه ریزی، از مولفه های اصلی فرآیند مصاحبه بود.