زمینگیرشدن سارقان مسلح در آبادان

زمینگیرشدن سارقان مسلح در آبادان

فرمانده انتظامی آبادان در پایان با اشاره به اعتراف متهمان به 22 فقره سرقت شامل(16 فقره سرقت عادی و6فقره به عنف موبایل) خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.