تاکنون با بردباری و خویشتن داری با قضایای اخیر برخورد شده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

تاکنون با بردباری و خویشتن داری با قضایای اخیر برخورد شده است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تاکنون با بردباری و خویشتن داری با این قضایا برخورد شده تا اتمام حجت شود و همگان با ماهیت پلید عوامل اصلی این خشونت ها آشنا شوند و افراد فریب خورده صف خود را از دشمنان کینه توز ملت ایران جدا کنند