خطر ریزش ساختمان درمانگاه ایثار
مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی خوزستان:

خطر ریزش ساختمان درمانگاه ایثار

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: مراجعه به این مرکز در روز حدود ۷۰۰ بیمار است که با توجه به این موضوع تعطیلی درمانگاه در دستور کار قرار نگرفت.