افزایش میزان بیماری‌های خاص تحت پوشش بیمه سلامت
استاندار خوزستان:

افزایش میزان بیماری‌های خاص تحت پوشش بیمه سلامت

استاندار خوزستان گفت: برخی از خانواده‌ها در هنگام بیماری به ناچار مجبور به فروش اموال و دارایی خود می‌شوند که با پوشش‌های ایجاد شده بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوارها کاهش می‌یابد تا دیگر نگرانی از جهت تأمین هزینه‌ درمان نداشته باشد.