ضرورت ترویج سواد رسانه‌ ای در مدارس
یادداشت؛

ضرورت ترویج سواد رسانه‌ ای در مدارس

سواد رسانه‌ای می‌تواند به مخاطبان رسانه‌ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و کنشگرانه به معادله فعالانه‌ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد.