ضرورت استفاده از رسانه ها در جهت انعکاس خدمات دولت
استاندار خوزستان:

ضرورت استفاده از رسانه ها در جهت انعکاس خدمات دولت

استاندار خوزستان: از ظرفیت خبرگزاری‌ها و فضای‌مجازی (با توجه به چارچوب وظایف آن‌ها) در راستای انتقال خدمات دولت سیزدهم به جامعه استفاده شود تا انعکاس صحیحی از ظرفیت‌های استان و فعالیت‌های انجام شده از سوی دولت صورت گیرد.