بخشش در لحظه ی اجرای حکم پس از هفت سال
دادستان عمومی و انقلاب شوش:

بخشش در لحظه ی اجرای حکم پس از هفت سال

دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: سحرگاه امروز هنگامی که قرار بود حکم قصاص نفس یکی از محکومان به اجرا درآید، با رضایت خانواده مقتول، حکم متوقف شد.