ضرورت تبیین اهمیت امتحانات برای دانش‌آموزان و اولیا/نظارت مستمر بر روندکیفی اجرای آزمون‌های آموزش‌وپرورش
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ستاد امتحانات آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

ضرورت تبیین اهمیت امتحانات برای دانش‌آموزان و اولیا/نظارت مستمر بر روندکیفی اجرای آزمون‌های آموزش‌وپرورش

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اهمیت شمردن برنامه ریزی در جهت برگزاری امتحانات در پایان سال تحصیلی ، افزود: اهمیت و جایگاه ویژه امتحانات باید برای دانش آموزان و اولیاء آنان تبیین گردد.