برگزاری کارگاه توانمندسازی مدیران متوسطه اول و دوم«آموزش وپرورش شهرستان کارون»+تصاویر
با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کارون برگزار شد:

برگزاری کارگاه توانمندسازی مدیران متوسطه اول و دوم«آموزش وپرورش شهرستان کارون»+تصاویر

با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش کارون و معاونت پرورشی و تربیت بدنی؛ کارگاه توانمندسازی مدیران متوسطه اول و دوم طرح غربالگری و رغبت و توانایی در آموزشگاه ابوالفضل برگزار گردید.