کنترل و نظارت بیشتر دیوان محاسبات در خوزستان
منتخب مردم اهواز،باوی،حمیدیه و کارون در دیدار با رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح کرد:

کنترل و نظارت بیشتر دیوان محاسبات در خوزستان

دکتر محمد امیر منتخب مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه بادکتر دست غیب رئیس دیوان محاسبات کل کشور دیدار و گفت و گو کردند.