هویت بخشی مهمترین اصل در موفقیت آموزش های تربیتی به دانش آموزان است/اردوهای راهیان پیشرفت بستری برای تحقق جهاد تبیین در جامعه است
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در دوره آموزشی توجیهی راویان راهیان پیشرفت عنوان کرد:

هویت بخشی مهمترین اصل در موفقیت آموزش های تربیتی به دانش آموزان است/اردوهای راهیان پیشرفت بستری برای تحقق جهاد تبیین در جامعه است

حمیدی نژاد در پایان گفت: تحقق جهاد تبیین و نیز آشنا ساختن دانش آموزان گام دومی با دستاوردهای انقلاب در عرصه های مختلف هدف مهمی در سطح آموزش و پرورش خوزستان است‌