استقبال عمومی مردمی و انتخاب دانشگاه پیام‌نور توسط ۵١هزار داوطلب برای ادامه تحصیل در مرحله تکمیل‌ظرفیت
سرپرست دانشگاه پیام نور استان خوزستان خبرداد؛

استقبال عمومی مردمی و انتخاب دانشگاه پیام‌نور توسط ۵١هزار داوطلب برای ادامه تحصیل در مرحله تکمیل‌ظرفیت

روح اله نخعی سرپرست دانشگاه پیام نور استان خوزستان از  استقبال عمومی مردمی و انتخاب دانشگاه پیام نور توسط ۵١٠٠٠ داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت برای ادامه تحصیل خبرداد.