ساماندهی طرح بکارگیری کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی

ساماندهی طرح بکارگیری کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی

از طریق الزام نمودن موسسات کشاورزی در بکار گیری و استخدام افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، مرتبط با این حوزه میتوان نسبت به پرداخت حقوق و مزایا مورد تایید اداره کار اقدام نمود تا نیاز بیش از ۵۸% از ادارات جهاد کشاورزی نیاز به نیروی انسانی برطرف شود.