عملکرد شهرداران و دهیاران باید رضایت مردم را در پی داشته باشد/توازن خدمات در شهرها و روستاها مدنظر قرار گیرد/مدیران اختیارات خود را بشناسند
استاندار خوزستان:

عملکرد شهرداران و دهیاران باید رضایت مردم را در پی داشته باشد/توازن خدمات در شهرها و روستاها مدنظر قرار گیرد/مدیران اختیارات خود را بشناسند

استاندار خوزستان با بیان اینکه تغییر نیازمند برنامه، شجاعت و عزم راسخ است، ابراز گفت: شهرداران و دهیاران باید کاری کنند که جریان عمران، آبادانی و سازندگی با جهت گیری دینی در شهرها شکل گیرد.