صلح و سازش پرونده نزاع دسته جمعی بین دو طایفه در دزفول

صلح و سازش پرونده نزاع دسته جمعی بین دو طایفه در دزفول

رئیس دادگستری دزفول گفت:با تشکیل جلسات متعددی پس از مدتی رایزنی و جلوگیری از تلفات مادی و معنوی و پیشروی این نزاع، این دو طایفه با هم مصالحه و بیش از 27 پرونده دیگر در دادگاه و دادسرا که به این نزاع ارتباط داشت با صلح و سازش مختومه شدند.