طبس|«تصمیم به انجام یک عملیات نجات قدرتمندانه در قلب ایران!
حنان سالمی:

طبس|«تصمیم به انجام یک عملیات نجات قدرتمندانه در قلب ایران!

«زبیگنیف برژیسکی»، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر، شکست آمریکا در صحرای طبس را یکی از عوامل «احساس ناامیدی ملی» در آمریکا دانست و گفته بود: «ماجرای مفتضح ایران، یکی از سه عامل مهم شکست کارتر بود و این ماجرا، احساس ناامیدی ملی را برانگیخت.»