مرز شلمچه صاحب رتبه دوم از نظر تردد زوار است
فرمانده کل انتظامی کشور:

مرز شلمچه صاحب رتبه دوم از نظر تردد زوار است

فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: غیر از موضوع اتباع افغان، خوشبختانه تردد زوار ایرانی و تردد زوار پاکستانی به راحتی صورت می‌گیرد  و هیچ مشکلی از نظر رفت و آمد نیست.