ضرورت بهره گیری از فرصت تابستان در پرورش نسل آینده/ احیای اردوگاه های دانش آموزی در دستور کار آموزش وپرورش خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در گردهمایی کارشناس مسئولان و کارشناسان فعالیت اردویی استان ؛

ضرورت بهره گیری از فرصت تابستان در پرورش نسل آینده/ احیای اردوگاه های دانش آموزی در دستور کار آموزش وپرورش خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: احیای اردوگاه های دانش آموزی خوزستان یک برنامه جدی در پیش رو خواهد بود ، تا این اردوگاه ها مکان مناسبی جهت پرورش و رشد دانش آموزان گردند.