رهاسازی گوزن زرد ایرانی در مناطق حفاظت شده دز و کرخه
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

رهاسازی گوزن زرد ایرانی در مناطق حفاظت شده دز و کرخه

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: این برنامه رهاسازی در چارچوب برنامه‌ای که در راستای احیای مناطق حفاظت شده در نظر گرفته شده است،آغاز شد و امیدوار هستیم با کمک جوامع محلی وضعیت تکثیر این گونه همچون گذشته افزایش یابد.