درخشش دانش آموزان دختر خوزستانی در مسابقات قرآن کشور
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

درخشش دانش آموزان دختر خوزستانی در مسابقات قرآن کشور

مسعود حمیدی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزی گفت:دانش آموزان دختر خوزستانی در بخش پژوهشی مسابقات قرآن، عترت و نماز موفق به کسب ۵ رتبه برتر شدند.