بهره برداری از ۱۳ فضای آموزشی جدید در شهر اهواز تا پایان مهرماه/تحقق نصیب برابر آموزشی اولویتی مهم در مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان

بهره برداری از ۱۳ فضای آموزشی جدید در شهر اهواز تا پایان مهرماه/تحقق نصیب برابر آموزشی اولویتی مهم در مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان

حمیدی نژاد در ادامه با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی شاخص فضای آموزشی یکی از اولویت های راهبردی مجموعه تعلیم و تربیت استان است؛ خاطرنشان کرد: در این راستا در سال که گذشته بالغ بر ۱۲ فضای آموزشی جدید در قالب ۹۸ کلاس درس در کلان شهر اهواز ساخته شده است.