کسب رتبه برتر کشوری در اجرای “پروژه مهر” توسط آموزش و پرورش خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در جمع مدیران و روسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد:

کسب رتبه برتر کشوری در اجرای “پروژه مهر” توسط آموزش و پرورش خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان با تاکید بر نقش معلم بر شکل گیری شخصیت دانش آموزان گام دومی؛ خاطرنشان کرد: توانمندسازی معلمان می بایست از لحاظ علمی و بصیرتی دنبال شود. البته انسجام درونی و هم پوشانی فعالیت ها از طریق توجه به رویکرد کار گروهی در راستای موفقیت در اجرای برنامه های آموزشی تربیتی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.