مقتدی صدر بازیگری بازنده‌ است/ اظهارات آیت‌الله حائری بی‌سابقه بود
یک کارشناس ارشد مسائل عراق:

مقتدی صدر بازیگری بازنده‌ است/ اظهارات آیت‌الله حائری بی‌سابقه بود

یک کارشناس ارشد مسایل عراق با بیان این که اظهارات آیت الله حائری درباره مقتدی صدر بی سابقه بود، گفت: در حال حاضر شرایط جریان صدر را می‌توان به بازیگر بازنده ای تشبیه کرد که از فرط خشم، در حال خراب کردن زمین و میدان است