در مقابل منافقین کوچکترین سازش را نکنید
شهید غلامرضا کرمزاده:

در مقابل منافقین کوچکترین سازش را نکنید

شهید غلامرضا کرم‌زاده دروصيت‌ نامه‌ خود می نویسد:در مقابل منافقین کوچکترین سازش را نکنید و اغماضی روا ندارید و در مقابل آنان سرسختانه بایستید و نفاق آنان را در هر جا ديديد سركوب کنید