هویت بخشی و تقویت حس وطن دوستی دو ارمغان اجرای طرح جهاد تبیین در سطح آموزش و پرورش خوزستان است‌
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در همایش جهاد تبیین آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد

هویت بخشی و تقویت حس وطن دوستی دو ارمغان اجرای طرح جهاد تبیین در سطح آموزش و پرورش خوزستان است‌

وی در ادامه گفت: دانش آموزان در قالب این طرح به فعالیت‌هایی همچون مطالعه کتاب‌های مرتبط با موضوع طرح، اجرای تئاتر و نوشتن مقاله  می‌پردازند.