کسب رتبه برتر کشوری توسط پژوهش سرای شهدای هفت تیر ناحیه ۳ اهواز 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز خبر داد:

کسب رتبه برتر کشوری توسط پژوهش سرای شهدای هفت تیر ناحیه ۳ اهواز 

حسین بهمئی متذکر شد: در این ارزیابی، با مقایسه سه سال گذشته شاهد رشد تصاعدی در زمینه فعالیت و کیفیت پژوهشسرای شهدای هفت تیر بودیم، به طوری که از میانگین ۲/۵۸به میانگین ۸۰کشوری با رشدتقریبا ۷۷+ درصدی همراه بوده ، و هم چنین در ارزیابی عملکرد قطب با اختلاف تقریبا۲۷+بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است.