عمل موفق پیوند قلب در خوزستان

عمل موفق پیوند قلب در خوزستان

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: سومین عمل موفق پیوند قلب در امسال، توسط جراحان داخلی و پزشکان خوزستان در مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز انجام شد.