عمودِ سلام به علم‌دار+تصاویر

عمودِ سلام به علم‌دار+تصاویر

بیا که اگر بخواهی حسینی شوی، عباس (ع) هنوز دفتر سربازان عاشورا را نبسته. بیا که راه‌حل وصال، آمدن است. و یک سلام. سلام‌ی در عمود سلام.