ویژگی های مهم گزینشگران از نگاه امام خمینی (ره) / ضرورت نظارت مستمر در گزینش نیروی انسانی
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

ویژگی های مهم گزینشگران از نگاه امام خمینی (ره) / ضرورت نظارت مستمر در گزینش نیروی انسانی

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه استیفای حقوق ضایع شده مردم یک ضرورت جدی است، عنوان کرد : آموزش های لازم باید در حوزه گزینش به مخاطبان داده شود تا گزینش یک گزینش واقعی و موثر باشد .