جغرافیای (خوزستان)زیر چتر حمایتی بنیاد مسکن است
حماسه توجه به روستاها در دیار حماسه؛

جغرافیای (خوزستان)زیر چتر حمایتی بنیاد مسکن است

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حمایت دولت اگر چه پیش از این به موضوع بهسازی و زیبا سازی روستا ها تلاش های خوبی داشته اما انرژی،وقت و بودجه مضاعف دولت مردمی در کنار تلاش فرزندان ایران در بنیاد مسکن این روند را تسریع کرده کرده به گونه ای که اکثر روستاها یا در حال بهسازی هستند و یا با هر مقدار و کیفیت کار بهسازی آنها به اتمام رسیده و زیباسازی نیز آغاز و ادامه دارد.