خوزستان جایگاه نخست ترویج صلح و سازش در پرونده‌های قضایی را دارد
معاون قضایی دادگستری:

خوزستان جایگاه نخست ترویج صلح و سازش در پرونده‌های قضایی را دارد

معاون قضایی دادگستری و رییس توسعه حل اختلاف خوزستان با اشاره به اینکه امسال این استان جایگاه نخست بین استان های کشور از جهت ترویج صلح و سازش در پرونده های قضایی را کسب کرده است گفت: هیات‌های کارشناسی برای ارائه راهکارهایی به منظور ختم شدن پرونده‌های قضایی به صلح و سازش در استان تشکیل خواهد شد.
صلح و سازش پرونده نزاع دسته جمعی بین دو طایفه در دزفول

صلح و سازش پرونده نزاع دسته جمعی بین دو طایفه در دزفول

رئیس دادگستری دزفول گفت:با تشکیل جلسات متعددی پس از مدتی رایزنی و جلوگیری از تلفات مادی و معنوی و پیشروی این نزاع، این دو طایفه با هم مصالحه و بیش از 27 پرونده دیگر در دادگاه و دادسرا که به این نزاع ارتباط داشت با صلح و سازش مختومه شدند.