موانع پروژه‌های هفتکل برطرف می‌شود
استاندار خوزستان :

موانع پروژه‌های هفتکل برطرف می‌شود

استاندار خوزستان گفت: بازدیدهای از پروژه‌های مختلف هفتکل انجام شد که با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد موانع سد راه این پروژه‌ها برطرف می‌شود.