شادگان بیش از ۶ هزار بیکار دارد

شادگان بیش از ۶ هزار بیکار دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت:تعداد ۶۱۴۱ بیکار در سطح شهرستان شادگان داریم که با روند کنونی بیکاری در سطح استان این عدد در سال بعد دو برابر خواهد شد.