جزئیات وضعیت تقسیم کولرهای اموال تملیکی در خورستان/مماشات با فساد زیرپای خود مدیر را خالی می کند

جزئیات وضعیت تقسیم کولرهای اموال تملیکی در خورستان/مماشات با فساد زیرپای خود مدیر را خالی می کند

حسینی محراب بیان داشت:مماشات با فساد زیرپای خود مدیر را خالی می کند و امکان کار و مدیریت را دشوار می کند، مدیران گاهی مبنای فکری درست می کنند تا خطاهای مجموعه کاری خود را اصلاح کنند.