کسب مقام اول کشوری پنجمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک توسط دانش‌آموزان سمپادی خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

کسب مقام اول کشوری پنجمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک توسط دانش‌آموزان سمپادی خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کسب مقام اول کشوری پنجمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک توسط دانش‌آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهرستان ایذه خبر داد.